What is Economic and Management Sciences?

The subject Economic and Management Sciences deals with the efficient and effective use of different types of private, public or collective resources to satisfy people’s needs and wants. It reflects critically on the impact of resource exploitation on the environment and on people. It also deals with effective management of scarce resources in order to maximise profit.

Economic and Management Sciences is a practical subject that equips learners with real-life skills for personal development and the development of the community. The tasks set should contribute to personal development and should promote the idea of sustainable economic growth and the development of the community.

An overview of the content of this subject entails the following:

 • the needs and wants of different communities in societies;
 • the nature, processes and production of goods and services, and businessactivities within the different sectors;
 • financial management, accounting as a tool for management of a business, and record keeping;
 • the influence of demand and supply, and pricing;
 • the flow of money, goods and services between households, business and government, and the rights and responsibilities of the different role players in the economy;
 • the way in which to achieve sustainable growth, reduce poverty and distribute

wealth fairly, while still pursuing profitability;

 • entrepreneurial skills and knowledge needed to manage self and the environment

effectively;

 • basic aspects of leadership and management;
 • the role of savings in sustainable economic growth and development;
 • trade unions and their influence in the economy;
 • the importance of using resources sustainably, effectively and efficiently; and
 • functioning of both formal and informal businesses.

 (Source: Department of Basic Education NCS CAPS Document)

Wat is Ekonomiese-  en Bestuurswetenskappe?

Die vak Ekonomiese en Bestuurswetenskappe behels die doeltreffende en effektiewe gebruik van verskillende tipes private, publieke of kollektiewe hulpbronne om menslike behoeftes en begeertes te bevredig. Dit reflekteer krities op die impak van hulpbronbenutting op die omgewing en sy mense. Dit behels ook die effektiewe bestuur van skaars hulpbronne om wins te verhoog.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is ‘n praktiese vak wat leerders toerus met werklike lewensvaardighede vir persoonlike ontwikkeling en die ontwikkeling van die gemeenskap. Die take opgelê behoort by te dra tot persoonlike ontwikkeling en behoort die idee van volhoubare ekonomiese groei en ontwikkeling van die gemeenskap te bevorder. Die tabel hieronder dui die vernaamste onderwerpe in die kurrikulum vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan.

‘n Oorsig van die inhoud rakende hierdie vak behels die volgende:

 • Die behoeftes en begeertes van verskillende gemeenskappe in die samelewing;
 • Die aard, prosesse en produksie van goedere en dienste, en besigheidsaktiwiteite

binne die verskillende sektore;

 • Finansiële bestuur, rekeningkunde as ‘n werktuig vir die bestuur van ‘n besigheid,

en rekordhouding;

 • Die invloed van vraag en aanbod, en prysvasstelling;
 • Die vloei van geld, goedere en dienste tussen huishoudings, besighede en die

owerheid, en die regte en verantwoordelikhede van die verskillende rolspelers in

die ekonomie;

 • Die wyse waarop volhoubare groei, verminderde armoede en herverdeling van

rykdom billik verkry word, terwyl winsgewendheid steeds nagestreef word;

 • Entrepreneuriese vaardighede en kennis nodig om die self asook die omgewing

effektief te bestuur;

 • Basiese aspekte van leierskap en bestuur;
 • Die rol van besparings in volhoubare ekonomiese groei en ontwikkeling;
 • Vakbonde en hul invloed op die ekonomie;
 • Die belangrikheid van die volhoubare, effektiewe en doeltreffende gebruik van

hulpbronne; en

 • Funksionering van beide formele en informele besighede.

  (Bron: Departement van Basiese Onderwys NKV KABV Doku