A BRIEF HISTORY

The school had a very painful birth. It was established in 1964, on a small, undeveloped piece of land. The building was only ready for occupation during the second quarter of that year, albeit with used and inadequate furniture, sourced from surrounding schools.

Undeterred by the initial problems, the staff set out to mould the school into an effective educational institution.  It was not long before the school made its presence felt. Its first Senior Certificate result in 1965 was excellent and set the standard for those who followed. Soon the school’s hinterland extended into all corners of the country, resulting in a rapid growth in enrolment.

A solid foundation was laid.  For many years it had a 100% matric pass rate with some of the pupils gaining 1stposition nationally and others reaching the top 10. The school not only played a pivotal role in the academic preparation of its pupils, but also had a wide-ranging sports programme including athletics, swimming and a variety of team sports, with many pupils gaining provincial and national colours.

The sports facilities at the school are grossly inadequate. In order to give the pupils the benefit of organised sport, the school played a major part in the establishment of the Uitenhage Sports Board (USB). Under the direction of the USB, our pupils, together with pupils from other schools in the area, planted the grass at the Jubilee Park Sports Fields – a lasting legacy.

We pay homage to our first principal, Mr HCC Hendricks, and his team of pioneers. Their unwavering commitment laid the foundation for this institution to become a beacon of hope to the entire disadvantaged community of Uitenhage. In 2013 the Nelson Mandela University awarded Mr Hendricks an honorary doctorate (posthumously) in recognition of his substantial contribution to education.

There was a time when the non-appointment of a permanent principal and senior staff members created a period of instability at the school. The role of the parents and the wider community in applying pressure on the department to make the necessary appointments definitely had a positive effect on the school.

The school continues to produce good results. Over the years the school’s immense contribution in many spheres (academic, sport, culture, etc.) has been acknowledged and rewarded by various esteemed institutions.

The school’s alumni association, the Uitenhage High School Past Pupils and Teachers Association (UHPPTA), was established in 2010. Since then it has awarded bursaries totalling hundreds of thousands of rands to deserving, needy pupils to further their education.  Another of UHPPTA’s major objectives is to erect a multi-purpose school hall. Good progress has been made in this regard.

In 2014 the school celebrated its 50thAnniversary through a series of well-organised, successful functions.

Conclusion …

Uitenhage High School is still regarded as an institution of excellence today.

Our school was and still is, blessed with competent, dedicated teachers who play a major role in the lives of their pupils. Many of their products occupy key positions in South Africa and abroad today due to the unselfish commitment of these teachers.

PERSEVERANDO VINCIMUS!

‘n VERKORTE GESKIEDENIS

Die ontstaan van die skool in 1964 op ‘n klein, brak stukkie grond kan as ‘n pynlike geboorte beskryf word. Die skoolgebou kon eers in die tweede kwartaal van daardie jaar betree word, hoewel dit met onvoldoende, tweedehandse meubels wat vanaf naburige skole bekom is, oor die weg moes kom.

Ten spyte van die aanvanklike uitdagings het die personeel die skool dadelik as ‘n doeltreffende opvoedings-instansie begin vestig. Dit het die skool nie lank geneem om ‘n onuitwisbare merk te laat nie. Die uitstekende uitslag van die skool in die eerste Senior Sertifikaat-eksamen in 1965 het die standaard vir die navolgelinge gestel. Daarna het die skool se invloed na alle uithoeke van die land versprei en dit het tot ‘n skerp styging in die skool se leerdertal aanleiding gegee.

‘n Stewige fondasie is gelê. Die skool het vir baie jare 100%-slaagsyfer behaal, met sommige van ons leerders wat op nasionale vlak die eerste plek verower het, terwyl andere by geleentheid die top 10-posisies beklee het. Nie net het die skool ‘n deurslaggewende rol in die akademiese voorbereiding van die leerders gespeel nie, maar ook ‘n wye sport-program, insluitende atletiek, swem en vele span-sportsoorte aangebied. Heelparty leerders het provinsiale- en nasionale kleure verwerf.

Die sportgeriewe by die skool is hoogs onvoldoende. Ten einde die leerders die voorreg van georganiseerde sport te bied, het die skool ‘n vername rol in die stigting van die Uitenhage Sportraad gespeel. Ons leerders, tesame met leerders van naburige skole, het onder leiding van die Sportraad, die gras by die Jubilee Park-sportgronde geplant – inderdaad ‘n blywende nalatenskap.

Ons betoon opregte eer aan ons eerste skoolhoof, Mnr HCC Hendricks en sy baanbreker-span onderwysers. Hul toewyding het die grondslag gelê vir die instansie om as ‘n baken van hoop vir die breë agtergeblewe gemeenskap van Uitenhage te dien. In 2013 het die Nelson Mandela-universiteit Mnr Hendricks met ‘n ere-doktorsgraad (posthum) vereer vir sy ontsaglike bydrae tot onderwys.

Daar was ‘n tyd in die skool se geskiedenis toe daar nie ‘n permanente skoolhoof of senior bestuurslede aangestel is nie. Dit het tot grootskaalse onstabiliteit by die skool aanleiding gegee. Die rol van die ouers en die breë gemeenskap om druk op die departement te plaas om die vereiste aanstellings te maak, het gewis ‘n positiewe impak op die skool gehad.

Die skool produseer steeds goeie uitslae. Oor die jare heen is die massiewe bydrae van die skool op verskillende gebiede (akademies, sport, kultuur, ens.) deur verskeie bekroonde instansies erken en beloon.

In 2010 is die organisasie vir oud-leerders, die Uitenhage High School Past Pupils and Teachers Association (UHPPTA), op die been gebring. Sedertdien het die organisasie beurse ter waarde van honderde duisende rande aan verdienstelike, behoeftige leerders toegeken om hul opvoeding te bevorder. ‘n Ander vername UHPPTA-doelwit is om ‘n veeldoelige saal vir die skool te bou. Daar is reeds goeie vordering in hierdie verband gemaak.

In 2014 het die skool die 50ste-bestaansjaar met ‘n reeks goed-georganiseerde, suksesvolle funksies gevier.

Slot …

Hoërskool Uitenhage word vandag steeds as ‘n instansie van uitnemendheid beskou.

Ons skool was en is steeds geseënd met ‘n span toegewyde onderwysers wat ‘n vername rol in die lewens van hul leerders speel. Vanweë hul onbaatsugtige bydrae, bekleë vele van hul produkte vandag sleutelposisies in Suid-Afrika en wêreldwyd.

PERSEVERANDO VINCIMUS!

EX-PRINCIPALS | OUD-HOOFDE

H.C.C HENDRICKS 1964 – 1979

S.P.JAPHTA 1979 – 1985

C.C. E. KING {ACTING PRINCIPAL} 1985 – 1986 & 1988 – 1989

T. J. PAULSE {ACTING PRINCIPAL} 1987

J.W.M SLINGERS 1990 – 1996

TIMOTHY HEYNES 1997 – 2014

PIONEERS|PIONIERS

OLD SCHOOL BUILDING PHOTOS