NATURAL SCIENCES

Natural Sciences at the Senior Phase level lays the basis of further studies in more specific Sciences disciplines, such as Life Sciences, Physical Sciences, Earth Sciences or Agricultural Sciences.

It prepares learners for active participation in a democratic society that values human rights and promotes responsibility towards the environment.  Natural Sciences can also prepare learners for economic activity and self-expression.

The Natural Sciences curriculum aims to provide learners with opportunities to make sense of ideas they have about nature. It also encourages learners to ask questions that could lead to further research and investigation.

A range of process skills is developed in Natural Sciences that may be used in everyday life, in the community & in the workplace.  These include hypothesising, observing, measuring, sorting and classifying, as well as using the Scientific Process.

NATUURWETENSKAPPE

Natuurwetenskappe op die vlak van die Senior Fase lêdie basis vir verdure studies in meer spesifieke Wetenskap disciplines, soos Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskap, Aardwetenskap of Landbouwetenskap.

Dit berei leerders voor vir aktiewe deelname in ‘n demokratiese samelewing wat waarde heg aan mensregte en dit bevorder verantwoordelikheid teenoor die omgewing.  Natuurwetenskappe kan ook leerders voorberei vir ekonomiese aktiwiteite en selfuitdrukking.

Die Natuurwetenskappe kurrikulum is daarop gerig om leerders geleenthede te bied om sin te maak van die idees wat hulle het oor die natuur en moedig hulle aan om vrae te vra, wat kan lei tot verdure navorsing en ondersoek.

‘n Reeks prosesvaardighede wat in die alledaagse lewe, in die gemeenskap en die werkplek gebruik word, word in Natuurwetenskappe ontwikkel.  Dit sluit hipotesestelling, waarneming, meting, sortering en klassifisering, asook die gebruik van die Wetenskaplike Proses in.