WHY STUDY IN TOURISM?

In the new, changing South Africa, the tourism industry is one of the fastest growing economic industries in our country. This industry offers many jobs in a variety of directions.

School-level tourism studies the entire Tourism industry as a whole and focuses on the practical application of skills learned and mastered in the subject.

OBJECTIVES OF THE SUBJECT:

To broaden the learner’s knowledge and insight of South Africa, its provinces and environment.

To give the learner knowledge and understanding of all the components of the tourism industry.

To make the learner aware of the impact of economic, social, political and environmental issues on our country and its population.

To give the learner a basic understanding of the world of work, especially in the tourism industry.

To cultivate an interest in the world around us and promote entrepreneurship.

PROFESSIONAL OPPORTUNITIES:

Tour Operator; tour guide; travel agent; information centers; curio shop manager; conference organizer; guesthouse, hotel and resort manager.

WAAROM ‘N LOOPBAAN IN TOERISME?

In die nuwe, veranderende Suid-Afrika, is die Toerismebedryf een van die snel-groeiendste ekonomiese bedrywe in ons land. Hierdie bedryf bied talle werksge-leenthede in ‘n verskeidenheid rigtings.

Toerisme op skoolvlak bestudeer die hele Toerisme-bedryf as ‘n geheel en fokus op die praktiese toepassing van vaardighede wat in die vak aangeleer en bemeester word.

DOELSTELLINGS VAN DIE VAK:

Om die leerder se kennis en insig van Suid-Afrika, sy provinsies en omgewing te verbreed.

Om die leerder kennis en begrip van al die komponente van die toerismebedryf te gee.

Om die leerder bewus te maak van die invloed van ekonomiese, sosiale-, politiese- en omgewingskwessies op ons land en sy bevolking.

Om aan die leerder ‘n basiese begrip van die wêreld van werk, veral in die toerismebedryf te gee.

Om ‘n belangstelling in die wêreld rondom ons te kweek en entrepreneurskap te bevorder.

BEROEPSMOONTLIKHEDE:

Toeroperateur; toergids; reisagent; inligtingsentrums; curiowinkel-bestuurder; konferensieorganiseerder; gastehuis-, hotel- en oordbestuurder.